עמוד:48

פרק כה א ויסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה : ב ותלד לו את-זמרן ואת-יקשן ואת-מדן ואתמדין ואת-ישבק ואת-שוח : ג ויקשן ילד את-שבא ואת-דדן ובני דדן היו אשורם ולטושם ולאמים : ד ובני מדין עיפה ועפר וחנך ואבידע ואלדעה כל-אלה בני קטורה : ה ויתן אברהם את-כל-אשר-לו ליצחק : ו ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי קדמה אל-ארץ קדם : ז ואלה ימי שני-חיי אברהם אשרחי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים : ח ויגוע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ויאסף אל-עמיו : ט ויקברו אתו יצחק וישמעאל בניו אל-מערת המכפלה אל-שדה עפרן בןצחר החתי אשר על-פני ממרא : י השדה אשר-קנה אברהם מאת בני-חת שמה קבר אברהם ושרה אשתו : יא ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את-יצחק בנו וישב יצחק עם-באר לחי ראי : יב ואלה תלדת ישמעאל בן-אברהם אשר ילדה הגר המצרית שפחת שרה לאברהם : יג ואלה שמות בני ישמעאל בשמתם לתולדתם בכר ישמעאל נבית וקדר ואדבאל ומבשם : יד ומשמע ודומה ומשא : טו חדד ותימא יטור נפיש וקדמה : טז אלה הם בני ישמעאל ואלה שמתם בחצריהם ובטירתם שנים-עשר נשיאם לאמתם : יז ואלה שני חיי ישמעאל מאת שנה ושלשים שנה ושבע שנים ויגוע וימת ויאסף אל-עמיו : יח וישכנו מחוילה עד-שור אשר על-פני מצרים באכה אשורה על-פני כל-אחיו נפל : יט ואלה תולדת יצחק בן-אברהם אברהם הוליד את-יצחק : כ ויהי יצחק בן-ארבעים שנה בקחתו את-רבקה בת-בתואל הארמי מפדן ארם אחות לבן הארמי לו לאשה : כא ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו : כב ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם-כן למה זה אנכי ותלך לדרש את-יהוה : כג ויאמר יהוה לה שני גוים בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר : כד וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה : כה ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו : כו ואחרי-כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן-ששים שנה בלדת אתם : כז ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים : כח ויאהב יצחק את-עשו כי-ציד בפיו ורבקה אהבת את-יעקב : כט ויזד יעקב נזיד ויבא עשו מן-השדה והוא עיף : ל ויאמר עשו אל-יעקב הלעיטני נא מן-האדם האדם הזה כי עיף אנכי על-כן קראשמו אדום : לא ויאמר יעקב מכרה כיום את-בכרתך לי : לב ויאמר עשו הנה אנכי הולך למות ולמה-זה לי בכרה : לג ויאמר יעקב השבעה לי כיום וישבע לו וימכר את-בכרתו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר