עמוד:47

האשה אחרי : מ ויאמר אלי יהוה אשר-התהלכתי לפניו ישלח מלאכו אתך והצליח דרכך ולקחת אשה לבני ממשפחתי ומבית אבי : מא אז תנקה מאלתי כי תבוא אל-משפחתי ואםלא יתנו לך והיית נקי מאלתי : מב ואבא היום אל-העין ואמר יהוה אלהי אדני אברהם אםישך-נא מצליח דרכי אשר אנכי הלך עליה : מג הנה אנכי נצב על-עין המים והיה העלמה היצאת לשאב ואמרתי אליה השקיני-נא מעט-מים מכדך : מד ואמרה אלי גם-אתה שתה וגם לגמליך אשאב הוא האשה אשר-הכיח יהוה לבן-אדני : מה אני טרם אכלה לדבר אללבי והנה רבקה יצאת וכדה על-שכמה ותרד העינה ותשאב ואמר אליה השקיני נא : מו ותמהר ותורד כדה מעליה ותאמר שתה וגם-גמליך אשקה ואשת וגם הגמלים השקתה : מז ואשאל אתה ואמר בת-מי את ותאמר בת-בתואל בן-נחור אשר ילדה-לו מלכה ואשם הנזם על-אפה והצמידים על-ידיה : מח ואקד ואשתחוה ליהוה ואברך את-יהוה אלהי אדני אברהם אשר הנחני בדרך אמת לקחת את-בת-אחי אדני לבנו : מט ועתה אם-ישכם עשים חסד ואמת את-אדני הגידו לי ואם-לא הגידו לי ואפנה על-ימין או על-שמאל : נ ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או-טוב : נא הנה-רבקה לפניך קח ולך ותהי אשה לבן-אדניך כאשר דבר יהוה : נב ויהי כאשר שמע עבד אברהם את-דבריהם וישתחו ארצה ליהוה : נג ויוצא העבד כלי-כסף וכלי זהב ובגדים ויתן לרבקה ומגדנת נתן לאחיה ולאמה : נד ויאכלו וישתו הוא והאנשים אשר-עמו וילינו ויקומו בבקר ויאמר שלחני לאדני : נה ויאמר אחיה ואמה תשב הנער אתנו ימים או עשור אחר תלך : נו ויאמר אלהם אל-תאחרו אתי ויהוה הצליח דרכי שלחוני ואלכה לאדני : נז ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את-פיה : נח ויקראו לרבקה ויאמרו אליה התלכי עם-האיש הזה ותאמר אלך : נט וישלחו את-רבקה אחתם ואת-מנקתה ואת-עבד אברהם ואת-אנשיו : ס ויברכו את-רבקה ויאמרו לה אחתנו את היי לאלפי רבבה ויירש זרעך את שער שנאיו : סא ותקם רבקה ונערתיה ותרכבנה על-הגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את-רבקה וילך : סב ויצחק בא מבוא באר לחי ראי והוא יושב בארץ הנגב : סג ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב וישא עיניו וירא והנה גמלים באים : סד ותשא רבקה את-עיניה ותרא את-יצחק ותפל מעל הגמל : סה ותאמר אל-העבד מי-האיש הלזה ההלך בשדה לקראתנו ויאמר העבד הוא אדני ותקח הצעיף ותתכס : סו ויספר העבד ליצחק את כל-הדברים אשר עשה : סז ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את-רבקה ותהי-לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר