עמוד:46

ישלח מלאכו לפניך ולקחת אשה לבני משם : ח ואם-לא תאבה האשה ללכת אחריך ונקית משבעתי זאת רק את-בני לא תשב שמה : ט וישם העבד את-ידו תחת ירך אברהם אדניו וישבע לו על-הדבר הזה : י ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדניו וילך וכל-טוב אדניו בידו ויקם וילך אל-ארם נהרים אל-עיר נחור : יא ויברך הגמלים מחוץ לעיר אל-באר המים לעת ערב לעת צאת השאבת : יב ויאמר יהוה אלהי אדני אברהם הקרה-נא לפני היום ועשה-חסד עם אדני אברהם : יג הנה אנכי נצב על-עין המים ובנות אנשי העיר יצאת לשאב מים : יד והיה הנער אשר אמר אליה החי-נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם-גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי-עשית חסד עם-אדני : טו ויהי-הוא טרם כלה לדבר והנה רבקה יצאת אשר ילדה לבתואל בן-מלכה אשת נחור אחי אברהם וכדה עלשכמה : טז והנער טבת מראה מאד בתולה ואיש לא ידעה ותרד העינה ותמלא כדה ותעל : יז וירץ העבד לקראתה ויאמר הגמיאיני נא מעט-מים מכדך : יח ותאמר שתה אדני ותמהר ותרד כדה על-ידה ותשקהו : יט ותכל להשקתו ותאמר גם לגמליך אשאב עד אם-כלו לשתת : כ ותמהר ותער כדה אל-השקת ותרץ עוד אל-הבאר לשאב ותשאב לכל-גמליו : כא והאיש משתאה לה מחריש לדעת ההצליח יהוה דרכו אם-לא : כב ויהי כאשר כלו הגמלים לשתות ויקח האיש נזם זהב בקע משקלו ושני צמידים על-ידיה עשרה זהב משקלם : כג ויאמר בת-מי את הגידי נא לי היש בית-אביך מקום לנו ללין : כד ותאמר אליו בת-בתואל אנכי בן-מלכה אשר ילדה לנחור : כה ותאמר אליו גם-תבן גם-מספוא רב עמנו גם-מקום ללון : כו ויקד האיש וישתחו ליהוה : כז ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא-עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני : כח ותרץ הנער ותגד לבית אמה כדברים האלה : כט ולרבקה אח ושמו לבן וירץ לבן אל-האיש החוצה אלהעין : ל ויהי כראת את-הנזם ואת-הצמדים על-ידי אחתו וכשמעו את-דברי רבקה אחתו לאמר כה-דבר אלי האיש ויבא אל-האיש והנה עמד על-הגמלים על-העין : לא ויאמר בוא ברוך יהוה למה תעמד בחוץ ואנכי פניתי הבית ומקום לגמלים : לב ויבא האיש הביתה ויפתח הגמלים ויתן תבן ומספוא לגמלים ומים לרחץ רגליו ורגלי האנשים אשר אתו : לג ויושם לפניו לאכל ויאמר לא אכל עד אם-דברתי דברי ויאמר דבר : לד ויאמר עבד אברהם אנכי : לה ויהוה ברך את-אדני מאד ויגדל ויתן-לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדם ושפחת וגמלים וחמרים : לו ותלד שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן-לו את-כל-אשר-לו : לז וישבעני אדני לאמר לא-תקח אשה לבני מבנות הכנעני אשר אנכי ישב בארצו : לח אםלא אל-בית-אבי תלך ואל-משפחתי ולקחת אשה לבני : לט ואמר אל-אדני אלי לא-תלך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר