עמוד:44

פרק כב א ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נמה את-אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני : ב ויאמר קח-נא את-בנך את-יחידך אשר-אהבת את-יצחק ולך-לך אל-ארץ המריה והעלהו שם לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך : ג וישכם אברהם בבקר ויחבש את-חמרו ויקח את-שני נעריו אתו ואת יצחק בנו ויבקע עצי עלה ויקם וילך אל-המקום אשר-אמר-לו האלהים : ד ביום השלישי וישא אברהם את-עיניו וירא את-המקום מרחק : ה ויאמר אברהם אל-נעריו שבו-לכם פה עם-החמור ואני והנער נלכה עד-כה ונשתחוה ונשובה אליכם : ו ויקח אברהם את-עצי העלה וישם על-יצחק בנו ויקח בידו את-האש ואתהמאכלת וילכו שניהם יחדו : ז ויאמר יצחק אל-אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים ואיה השה לעלה : ח ויאמר אברהם אלהים יראה-לו השה לעלה בני וילכו שניהם יחדו : ט ויבאו אל-המקום אשר אמר-לו האלהים ויבן שם אברהם אתהמזבח ויערך את-העצים ויעקד את-יצחק בנו וישם אתו על-המזבח ממעל לעצים : י וישלח אברהם את-ידו ויקח את-המאכלת לשחט את-בנו : יא ויקרא אליו מלאך יהוה מן-השמים ויאמר אברהם אברהם ויאמר הנני : יב ויאמר אל-תשלח ידך אל-הנער ואל-תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי-ירא אלהים אתה ולא חשכת את-בנך את-יחידך ממני : יג וישא אברהם את-עיניו וירא והנה-איל אחר נאחז במבך בקרניו וילך אברהם ויקח את-האיל ויעלהו לעלה תחת בנו : יד ויקרא אברהם שם-המקום ההוא יהוה יראה אשר יאמר היום בהר יהוה יראה : טו ויקרא מלאך יהוה אל-אברהם שנית מן-השמים : טז ויאמר בי נשבעתי נאםיהוה כי יען אשר עשית את-הדבר הזה ולא חשכת את-בנך את-יחידך : יז כי-ברך אברכך והרבה ארבה את-זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על-שפת הים וירש זרעך את שער איביו : יח והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי : יט וישב אברהם אלנעריו ויקמו וילכו יחדו אל-באר שבע וישב אברהם בבאר שבע : כ ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם-הוא בנים לנחור אחיך : כא את-עוץ בכרו ואת-בוז אחיו ואת-קמואל אבי ארם : כב ואת-כשד ואת-חזו ואת-פלדש ואת-ידלף ואת בתואל : כג ובתואל ילד את-רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם : כד ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם-הוא את-טבח ואת-גחם ואת-תחש ואת-מעכה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר