עמוד:43

אלהים כל-השמע יצחק-לי : ז ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי-ילדתי בן לזקניו : ח ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את-יצחק : ט ותרא שרה את-בן-הגר המצרית אשר-ילדה לאברהם מצחק : י ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת-בנה כי לא יירש בן-האמה הזאת עם-בני עם-יצחק : יא וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו : יב ויאמר אלהים אל-אברהם אל-ירע בעיניך על-הנער ועל-אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע : יג וגם את-בן-האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא : יד וישכם אברהם בבקר ויקח-לחם וחמת מים ויתן אל-הגר שם עלשכמה ואת-הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע : טו ויכלו המים מן-החמת ותשלך את-הילד תחת אחד השיחם : טז ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אלאראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את-קלה ותבך : יז וישמע אלהים את-קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל-הגר מן-השמים ויאמר לה מה-לך הגר אל-תיראי כי-שמע אלהים אל-קול הנער באשר הוא-שם : יח קומי שאי את-הנער והחזיקי את-ידך בו כי-לגוי גדול אשימנו : יט ויפקח אלהים את-עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את-החמת מים ותשק את-הנער : כ ויהי אלהים את-הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת : כא וישב במדבר פארן ותקחלו אמו אשה מארץ מצרים : כב ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר-צבאו אלאברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר-אתה עשה : כג ועתה השבעה לי באלהים הנה אםתשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר-עשיתי עמך תעשה עמדי ועם-הארץ אשר-גרתה בה : כד ויאמר אברהם אנכי אשבע : כה והוכח אברהם את-אבימלך על-אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך : כו ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את-הדבר הזה וגם-אתה לאהגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום : כז ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית : כח ויצב אברהם את-שבע כבשת הצאן לבדהן : כט ויאמר אבימלך אל-אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה : ל ויאמר כי את-שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה-לי לעדה כי חפרתי את-הבאר הזאת : לא על-כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם : לב ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שרצבאו וישבו אל-ארץ פלשתים : לג ויחע אשל בבאר שבע ויקרא-שם בשם יהוה אל עולם : לד ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר