עמוד:42

פרק כא א ויהוה פקד את-שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר : ב ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר-דבר אתו אלהים : ג ויקרא אברהם את-שם-בנו הנולד-לו אשר-ילדה-לו שרה יצחק : ד וימל אברהם את-יצחק בנו בן-שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים : ה ואברהם בן-מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו : ו ותאמר שרה צחק עשה לי פרק כ א וימע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין-קדש ובין שור ויגר בגרר : ב ויאמר אברהם אל-שרה אשתו אחתי הוא וישלח אבימלך מלך גרר ויקח את-שרה : ג ויבא אלהים אלאבימלך בחלום הלילה ויאמר לו הנך מת על-האשה אשר-לקחת והוא בעלת בעל : ד ואבימלך לא קרב אליה ויאמר אדני הגוי גם-צדיק תהרג : ה הלא הוא אמר-לי אחתי הוא והיא-גם-הוא אמרה אחי הוא בתם-לבבי ובנקין כפי עשיתי זאת : ו ויאמר אליו האלהים בחלם גם אנכי ידעתי כי בתם-לבבך עשית זאת ואחשך גם-אנכי אותך מחטו-לי על-כן לאנתתיך לנגע אליה : ז ועתה השב אשת-האיש כי-נביא הוא ויתפלל בעדך וחיה ואם-אינך משיב דע כי-מות תמות אתה וכל-אשר-לך : ח וישכם אבימלך בבקר ויקרא לכל-עבדיו וידבר את-כל-הדברים האלה באזניהם וייראו האנשים מאד : ט ויקרא אבימלך לאברהם ויאמר לו מה-עשית לנו ומה-חטאתי לך כי-הבאת עלי ועל-ממלכתי חטאה גדלה מעשים אשר לא-יעשו עשית עמדי : י ויאמר אבימלך אל-אברהם מה ראית כי עשית את-הדבר הזה : יא ויאמר אברהם כי אמרתי רק אין-יראת אלהים במקום הזה והרגוני על-דבר אשתי : יב וגם-אמנה אחתי בת-אבי הוא אך לא בת-אמי ותהי-לי לאשה : יג ויהי כאשר התעו אתי אלהים מבית אבי ואמר לה זה חסדך אשר תעשי עמדי אל כל-המקום אשר נבוא שמה אמרי-לי אחי הוא : יד ויקח אבימלך צאן ובקר ועבדים ושפחת ויתן לאברהם וישב לו את שרה אשתו : טו ויאמר אבימלך הנה ארצי לפניך בחוב בעיניך שב : טז ולשרה אמר הנה נתתי אלף כסף לאחיך הנה הוא-לך כסות עינים לכל אשר אתך ואת-כל ונכחת : יז ויתפלל אברהם אל-האלהים וירפא אלהים את-אבימלך ואת-אשתו ואמהתיו וילדו : יח כיעצר עצר יהוה בעד כל-רחם לבית אבימלך על-דבר שרה אשת אברהם : לו ותהרין שתי בנות-לוט מאביהן : לז ותלד הבכירה בן ותקרא שמו מואב הוא אבי-מואב עד-היום : לח והצעירה גם-הוא ילדה בן ותקרא שמו בן-עמי הוא אבי בני-עמון עד-היום :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר