עמוד:39

פרק יח א וירא אליו יהוה באלני ממרא והוא ישב פתח-האהל כחם היום : ב וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה : ג ויאמר אדני אם-נא מצאתי חן בעיניך אל-נא תעבר מעל עבדך : ד יקח-נא מעט-מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ : ה ואקחה פת-לחם וסעדו לבכם אחר תעברו כי-על-כן עברתם עלעבדכם ויאמרו כן תעשה כאשר דברת : ו וימהר אברהם האהלה אל-שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות : ז ואל-הבקר רץ אברהם ויקח בן-בקר רך וטוב ויתן אל-הנער וימהר לעשות אתו : ח ויקח חמאה וחלב ובן-הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא עמד עליהם תחת העץ ויאכלו : ט ויאמרו אליו איה שרה אשתך ויאמר הנה באהל : י ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה-בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו : יא ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים : יב ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה-לי עדנה ואדני זקן : יג ויאמר יהוה אל-אברהם למה זה צחקה שרה לאמר האף אמנם אלד ואני זקנתי : יד היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך ומקנת-כסף מכל בן-נכר אשר לא מזרעך הוא : יג המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך והיתה בריתי בבשרכם לברית עולם : יד וערל זכר אשר לא-ימול את-בשר ערלתו ונכרתה הנפש ההוא מעמיה את-בריתי הפר : טו ויאמר אלהים אל-אברהם שרי אשתך לא-תקרא את-שמה שרי כי שרה שמה : טז וברכתי אתה וגם נתתי ממנה לך בן וברכתיה והיתה לגוים מלכי עמים ממנה יהיו : יז ויפל אברהם על-פניו ויצחק ויאמר בלבו הלבן מאה-שנה יולד ואם-שרה הבת-תשעים שנה תלד : יח ויאמר אברהם אל-האלהים לו ישמעאל יחיה לפניך : יט ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את-שמו יצחק והקמתי אתבריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו : כ ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים-עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול : כא ואת-בריתי אקים את-יצחק אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת : כב ויכל לדבר אתו ויעל אלהים מעל אברהם : כג ויקח אברהם את-ישמעאל בנו ואת כל-ילידי ביתו ואת כל-מקנת כספו כל-זכר באנשי בית אברהם וימל את-בשר ערלתם בעצם היום הזה כאשר דבר אתו אלהים : כד ואברהם בן-תשעים ותשע שנה בהמלו בשר ערלתו : כה וישמעאל בנו בןשלש עשרה שנה בהמלו את בשר ערלתו : כו בעצם היום הזה נמול אברהם וישמעאל בנו : כז וכל-אנשי ביתו יליד בית ומקנת-כסף מאת בן-נכר נמלו אתו :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר