עמוד:38

פרק יז א ויהי אברם בן-תשעים שנה ותשע שנים וירא יהוה אל-אברם ויאמר אליו אני-אל שדי התהלך לפני והיה תמים : ב ואתנה בריתי ביני ובינך וארבה אותך במאד מאד : ג ויפל אברם על-פניו וידבר אתו אלהים לאמר : ד אני הנה בריתי אתך והיית לאב המון גוים : ה ולא-יקרא עוד את-שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב-המון גוים נתתיך : ו והפרתי אתך במאד מאד ונתתיך לגוים ומלכים ממך יצאו : ז והקמתי את-בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך : ח ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך את כל-ארץ כנען לאחזת עולם והייתי להם לאלהים : ט ויאמר אלהים אל-אברהם ואתה את-בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך לדרתם : י זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל-זכר : יא ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם : יב ובן-שמנת ימים ימול לכם כל-זכר לדרתיכם יליד בית פרק טז א ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר : ב ותאמר שרי אל-אברם הנה-נא עצרני יהוה מלדת בא-נא אל-שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי : ג ותקח שרי אשת אברם את-הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן אתה לאברם אישה לו לאשה : ד ויבא אל-הגר ותהר ותרא כי הרתה ותקל גברתה בעיניה : ה ותאמר שרי אל-אברם חמסי עליך אנכי נתתי שפחתי בחיקך ותרא כי הרתה ואקל בעיניה ישפט יהוה ביני וביניך : ו ויאמר אברם אל-שרי הנה שפחתך בידך עשי-לה החוב בעיניך ותענה שרי ותברח מפניה : ז וימצאה מלאך יהוה על-עין המים במדבר עלהעין בדרך שור : ח ויאמר הגר שפחת שרי אי-מזה באת ואנה תלכי ותאמר מפני שרי גברתי אנכי ברחת : ט ויאמר לה מלאך יהוה שובי אל-גברתך והתעני תחת ידיה : י ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את-זרעך ולא ימפר מרב : יא ויאמר לה מלאך יהוה הנך הרה וילדת בן וקראת שמו ישמעאל כי-שמע יהוה אל-עניך : יב והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו ועל-פני כל-אחיו ישכן : יג ותקרא שם-יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי : יד על-כן קרא לבאר באר לחי ראי הנה בין-קדש ובין ברד : טו ותלד הגר לאברם בן ויקרא אברם שם-בנו אשר-ילדה הגר ישמעאל : טז ואברם בןשמנים שנה ושש שנים בלדת-הגר את-ישמעאל לאברם :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר