עמוד:34

פרק יא א ויהי כל-הארץ שפה אחת ודברים אחדים : ב ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם : ג ויאמרו איש אל-רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר : ד ויאמרו הבה נבנה-לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה-לנו שם פן-נפוץ על-פני כל-הארץ : ה וירד יהוה לראת את-העיר ואת-המגדל אשר בנו בני האדם : ו ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לאיבצר מהם כל אשר יזמו לעשות : ז הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו : ח ויפץ יהוה אתם משם על-פני כל-הארץ ויחדלו לבנת העיר : ט על-כן קרא שמה בבל כי-שם בלל יהוה שפת כל-הארץ ומשם הפיצם יהוה על-פני כל-הארץ : י אלה תולדת שם שם בן-מאת שנה ויולד את-ארפכשד שנתים אחר המבול : יא ויחי-שם אחרי הולידו את-ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות : יב וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את-שלח : יג ויחי ארפכשד אחרי הולידו את-שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות : יד ושלח חי שלשים שנה ויולד את-עבר : טו ויחי-שלח אחרי הולידו את-עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות : טז ויחי-עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את-פלג : יז ויחי-עבר אחרי הולידו את-פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות : יח ויחי-פלג שלשים שנה ויולד את-רעו : יט ויחי-פלג אחרי הולידו את-רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות : כ ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את-שרוג : כא ויחי רעו אחרי הולידו את-שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות : כב ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את-נחור : כג ויחי שרוג אחרי הולידו את-נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות : כד ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את-תרח : כה ויחי נחור אחרי הולידו את-תרח תשע-עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות : כו ויחי-תרח שבעים שנה ויולד את-אברם את-נחור ואת-הרן : כז ואלה תולדת תרח תרח הוליד את-אברם את-נחור ואתהרן והרן הוליד את-לוט : כח וימת הרן על-פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים : כט ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת-אברם שרי ושם אשת-נחור מלכה בת-הרן אבימלכה ואבי יסכה : ל ותהי שרי עקרה אין לה ולד : לא ויקח תרח את-אברם בנו ואת-לוט שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם : לב אלה משפחת בני-נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר