עמוד:31

פרק ח א ויזכר אלהים את-נח ואת כל-החיה ואת-כל-הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על-הארץ וישכו המים : ב וימכרו מעינת תהום וארבת השמים ויכלא הגשם מן-השמים : ג וישבו המים מעל הארץ הלוך ושוב ויחסרו המים מקצה חמשים ומאת יום : ד ותנח התבה בחדש השביעי בשבעה-עשר יום לחדש על הרי אררט : ה והמים היו הלוך וחסור עד החדש העשירי בעשירי באחד לחדש נראו ראשי ההרים : ו ויהי מקץ ארבעים יום ויפתח נח את-חלון התבה אשר עשה : ז וישלח את-הערב ויצא יצוא ושוב עד-יבשת המים מעל הארץ : ח וישלח את-היונה מאתו לראות הקלו המים מעל פני האדמה : ט ולא-מצאה היונה מנוח לכף-רגלה ותשב אליו אל-התבה כי-מים על-פני כל-הארץ וישלח ידו ויקחה ויבא אתה אליו אל-התבה : י ויחל עוד שבעת ימים אחרים ויסף שלח את-היונה מן-התבה : יא ותבא אליו היונה לעת ערב והנה עלה-זית טרף בפיה וידע נח כי-קלו המים מעל הארץ : יב שש מאות שנה והמבול היה מים על-הארץ : ז ויבא נח ובניו ואשתו ונשי-בניו אתו אלהתבה מפני מי המבול : ח מן-הבהמה החהורה ומן-הבהמה אשר איננה טהרה ומן-העוף וכל אשר-רמש על-האדמה : ט שנים שנים באו אל-נח אל-התבה זכר ונקבה כאשר צוה אלהים את-נח : י ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על-הארץ : יא בשנת שש-מאות שנה לחיי-נח בחדש השני בשבעה-עשר יום לחדש ביום הזה נבקעו כל-מעינות תהום רבה וארבת השמים נפתחו : יב ויהי הגשם על-הארץ ארבעים יום וארבעים לילה : יג בעצם היום הזה בא נח ושם-וחם ויפת בני-נח ואשת נח ושלשת נשי-בניו אתם אל-התבה : יד המה וכלהחיה למינה וכל-הבהמה למינה וכל-הרמש הרמש על-הארץ למינהו וכל-העוף למינהו כל צפור כל-כנף : טו ויבאו אל-נח אל-התבה שנים שנים מכל-הבשר אשר-בו רוח חיים : טז והבאים זכר ונקבה מכל-בשר באו כאשר צוה אתו אלהים ויסגר יהוה בעדו : יז ויהי המבול ארבעים יום על-הארץ וירבו המים וישאו את-התבה ותרם מעל הארץ : יח ויגברו המים וירבו מאד על-הארץ ותלך התבה על-פני המים : יט והמים גברו מאד מאד על-הארץ ויכמו כל-ההרים הגבהים אשר-תחת כל-השמים : כ חמש עשרה אמה מלמעלה גברו המים ויכמו ההרים : כא ויגוע כל-בשר הרמש על-הארץ בעוף ובבהמה ובחיה ובכל-השרץ השרץ עלהארץ וכל האדם : כב כל אשר נשמת-רוח חיים באפיו מכל אשר בחרבה מתו : כג וימח את-כל-היקום אשר על-פני האדמה מאדם עד-בהמה עד-רמש ועד-עוף השמים וימחו מןהארץ וישאר אך-נח ואשר אתו בתבה : כד ויגברו המים על-הארץ חמשים ומאת יום :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר