עמוד:30

פרק ז א ויאמר יהוה לנח בא-אתה וכל-ביתך אל-התבה כי-אתך ראיתי צדיק לפני בדור הזה : ב מכל הבהמה החהורה תקח-לך שבעה שבעה איש ואשתו ומן-הבהמה אשר לא טהרה הוא שנים איש ואשתו : ג גם מעוף השמים שבעה שבעה זכר ונקבה לחיות זרע על-פני כלהארץ : ד כי לימים עוד שבעה אנכי ממטיר על-הארץ ארבעים יום וארבעים לילה ומחיתי את-כל-היקום אשר עשיתי מעל פני האדמה : ה ויעש נח ככל אשר-צוהו יהוה : ו ונח בן- פרק ו א ויהי כי-החל האדם לרב על-פני האדמה ובנות ילדו להם : ב ויראו בני-האלהים אתבנות האדם כי טבת הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו : ג ויאמר יהוה לא-ידון רוחי באדם לעלם בשגם הוא בשר והיו ימיו מאה ועשרים שנה : ד הנפלים היו בארץ בימים ההם וגם אחרי-כן אשר יבאו בני האלהים אל-בנות האדם וילדו להם המה הגברים אשר מעולם אנשי השם : ה וירא יהוה כי רבה רעת האדם בארץ וכל-יצר מחשבת לבו רק רע כל-היום : ו וינחם יהוה כי-עשה את-האדם בארץ ויתעצב אל-לבו : ז ויאמר יהוה אמחה את-האדם אשר-בראתי מעל פני האדמה מאדם עד-בהמה עד-רמש ועד-עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם : ח ונח מצא חן בעיני יהוה : ט אלה תולדת נח נח איש צדיק תמים היה בדרתיו את-האלהים התהלך-נח : י ויולד נח שלשה בנים את-שם את-חם ואת-יפת : יא ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס : יב וירא אלהים את-הארץ והנה נשחתה כי-השחית כל-בשר את-דרכו על-הארץ : יג ויאמר אלהים לנח קץ כל-בשר בא לפני כימלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את-הארץ : יד עשה לך תבת עצי-גפר קנים תעשה את-התבה וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר : טו וזה אשר תעשה אתה שלש מאות אמה ארך התבה חמשים אמה רחבה ושלשים אמה קומתה : טז צהר תעשה לתבה ואל-אמה תכלנה מלמעלה ופתח התבה בצדה תשים תחתים שנים ושלשים תעשה : יז ואני הנני מביא את-המבול מים על-הארץ לשחת כל-בשר אשר-בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר-בארץ יגוע : יח והקמתי את-בריתי אתך ובאת אל-התבה אתה ובניך ואשתך ונשי-בניך אתך : יט ומכל-החי מכל-בשר שנים מכל תביא אל-התבה להחית אתך זכר ונקבה יהיו : כ מהעוף למינהו ומן-הבהמה למינה מכל רמש האדמה למינהו שנים מכל יבאו אליך להחיות : כא ואתה קח-לך מכל-מאכל אשר יאכל ואספת אליך והיה לך ולהם לאכלה : כב ויעש נח ככל אשר צוה אתו אלהים כן עשה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר