r אמבט גלים 116 . 2 מושגי יסוד הקשורים להתפשטות גלי מים 118 . 3 תופעת ההחזרה של גלי מים והשוואתה להחזרת אור 120 . 4 מעבר גלי מים מתוון אחד למשנהו והשוואתו למעבר אור מתווך לתווך 124 4 . 1 עיקרי הדברים שמצאנו עד כה לגבי שבירה 124 4 . 2 מעבר גל מים מתווך אחד למשנהו 124 4 . 3 חוק סנל עבור גלים 128 4 . 4 מעבר אור מתווך אחד למשנהו על פי מודל הגלים המכניים 129 . 5 נפיצה של גלי מים 132 . 6 המשרעת של פולס מעגלי ושל פולס כדורי כפונקציה של רדיוס הפולס 134 6 . 1 פולס מעגלי 134 6 . 2 פולס כדורי 135 עיקרי הדברים 137 שאלות , תרגילים ובעיות 138 כדי להכריע בין המודל החלקיקי של ניוטון לבין המודל הגלי של הויגנס לא נוכל להסתפק בהכרת תכונותיהם של גלים רוד-ממדיים . באמצעות גלים אלה אי אפשר לבחון , למשל , אם גלים מקיימים את חוקי החזרת האור , כי חוקי ההחזרה מנוסחים במונחים של זוויות , שהן צורות גאומטריות המוגדרות במישור . לכן עלינו לבחון את תכונותיהם של גלים דו-ממדיים . לשם כך ניעזר באמבט גלים . . 1 אמבט גלים איור 1 א הוא תצלום של אמבט גלים הכולל אביזרים בסיסיים שלו . לתוך האמבט מוזגים מים שגובהם כ- 8 מילימטר...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

אוניברסיטת תל אביב. בית ספר לחינוך. המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי

ישראל. משרד החינוך