ל ? ניכם חלק ממ ^ נה שכתבו החכמים : אךכע מדות ? ךעות : ו . נוח ללעוס ונוח לרצות .,. . 2 קעזה ללעוס וקשה לךצות ... ג . לןשה ללעוס ונוח לרצות ... . 4 נוח ללעוס וקשה לךצות ... ( פרקי אבות ? , ךק , 'ה משנה י"א ) החכמים כתבו א . מדות תכונות , סוגים של הרננסגות & ב . דעות & סוגים של אנשים . T . ג . נוח ללעוס DViD מהר ^ ד . נוח לךצות i ^ - * נךגע מהר , מ 0 סיק לקעס מהר ה . קשה ללעוס & + לא כועס מהר לא נרגע מהר , ו . משה לרצות 4 r לא מפסיק לכעס מהר S ^ כתבו על יד כל ספור ( בעגול הקטן ) את המקזפר של השורה המתאימה לו מהמשנה , והעתיקו את השוךה המתאימה מתחת לספור . מיכל צעקה : "מי ציר על הדף שלי " ? האח T T שלה T אבי - T •• חשב : - T "מיכל תמיד T כועסת " ! הוא אמר למיכל : "אני מצטער , זה היה בטעות , קחי דף אחר . " מיכל קךעה את הךף ןאמךה לאבי בכעס : "אני לא רוצה ממןל כלום " !  אל הספר
קרן תל"י