אחרי הפגישה עם רבן שמעון בן גמליאל קיבל כפיר את התמונה הבאה : איך יכול להיות שבירושלים הקדושה ליהודים יש גם מסגד וכנסייה ? מתי כל זה קרה ? אצלנו בקוראן כתוב : "ישתבח אלוהים אשר הסיע את עבדו בלילה מן המסגד הקדוש אל המסגד האחרון = ( הרחוק יותר " . ) המסגד הקדוש – הוא המסגד במ ֶ כ ָ ה – זאת העיר הקדושה ביותר למוסלמים והיא נמצאת בערב הסעודית , ואילו המסגד הרחוק יותר הוא בית המקדש בירושלים . גם לנו ירושלים חשובה וקדושה . שמעת על ישו ועל הברית החדשה ? בברית החדשה כתוב : " ו ְ י ִ ק ָ ח ֵ נ ִ י ב ָ רוח ַ ע ַ ל-ה ַ ר ג ָ דול ו ְ ג ַ ב ָ ה ו ְ י ִ ר ְ א ֵ נ ִ י ה ָ ע ִ יר ה ַ ק ְ דוש ָ ה י ְ רוש ָ ל ַ י ִ ם ה ַ ג ְ דול ָ ה י ָ ר ַ ד ְ ת ָ מ ִ ן-ה ַ ש ָ מ ַ י ִ ם מ ֵ א ֵ ת ה ָ א ֱ לה ִ ים ... ו ְ ה ַ גוי ִ ים י ֵ ל ְ כו ל ְ אור ָ ה ומ ַ ל ְ כ ֵ י-א ֶ ר ֶ ץ מ ְ ב ִ יא ִ ים כ ְ בוד ָ ם ו ְ ת ִ פ ְ אר ְ ת ָ ם א ֵ ל ֶ יה ָ " ) הברית החדשה , חזון יוחנן , פרק כ"א ( בגלל זה ירושלים קדושה לנו , הנוצרים . מסעי הצלב הם סדרת מסעות צבאיים שיזמו האפיפיורים ( מנהיגי הכנסייה הרומית הקתולית ) הנוצרים בין המאות ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר