המעמד המשפטי והמדיני של דגל מדינת ישראל וסמלה לפי החוק נקבע בחוק הדגל , הסמל והמנון המדינה , תש"ט , 949- שהתקבל ביום 24 במאי . 1949 חוק הדגל , הסמל והמנון המדינה , תש"ט1949- . 1 א . "דגל המדינה" – פירושו הדגל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום כ"ה בתשרי תש"ט 28 ( באוקטובר ) 1948 כעל דגל מדינת ישראל , או דגל , בכל גודל שהוא , שדמותו כדמות הדגל האמור , וכולל כל דבר שיש בו דמות דגל המדינה . ב . "סמל המדינה" - פירושו הסמל שמועצת-המדינה הזמנית הכריזה עליו ביום י"א בשבט תש"ט 10 ( בפברואר ) 1949 כעל סמל מדינת ישראל . ג . "המנון המדינה" – השיר "התקווה" בנוסח המובא בתוספת . . 2 לא ירכשו המדינה או רשות מקומית את דגל המדינה , אלא אם כן הוא דגל מתוצרת הארץ . . 3 לא ישתמש אדם שימוש כל שהוא בדגל המדינה לשם מסחר , עסק או משלח-יד , אלא על פי רשיון מאת שר הפנים . העובר על סעיף זה דינו מאסר עד ששה חדשים או קנס עד מאה וחמישים לירות או שני העונשים כאחד . . 4 דגל המדינה יונף במקומות אלה : על המשרד הראשי של משרדי הממשלה ושל הרשויות והתאגידים שהוקמו בחוק ; על הבניין שבו נמצאת לשכתו של ראש רשות מקומית ; על...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר