קראו את השיחה שהתנהלה בין ר' יהושע לפרושים , וענו על השאלות שבעקבותיה . משחרב בית ] האחרון [ רבו פרושין בישראל שלא ] היו אוכלין בשר ולא שותין [ יין נטפל להם ר' יהושע אמר להם : מפני מה ] אין [ אתם אוכלים בשר ? אמרו לו : נאכל בשר שבכל יום היה ] תמיד קרב לגבי מזבח ועכשיו בטל ?] אמר להם : לא נאכל , ומפני מה אין אתם שותים יין ? אמרו לו : יין נשתה שבכל יום היה מתנסך על גביי המזבח ועכשיו בטל אמר להם : לא נשתה ... אמר להם : בני להתאבל יותר מדאי אי אפשר ] ושלא להתאבל כלל אי אפשר [ אלא כך אמרו חכמים סד אדם את ביתו בסיד ומשייר דבר מועט זכר לירושלים עושה אדם ] עסקי סעודה [ ומשייר דבר מועט ] זכר לירושלים [ עושה אשה כל תכשיטיה ומשיירה דבר מועט זכר לירושלים שנאמר ) תהילים קלז ( "א ִ ם א ֶ ש ְ כ ָ ח ֵ ך י ְ רוש ָ ל ִָ ם ת ִ ש ְ כ ַ ח י ְ מ ִ ינ ִ י ת ִ ד ְ ב ַ ק ל ְ שונ ִ י ל ְ ח ִ כ ִ י א ִ ם לא א ֶ ז ְ כ ְ ר ֵ כ ִ י" תוספתא , מסכת נשים , סוטה פרק טו , ה פרושים = הפורשים מהנאות החיים – אכילת בשר ושתיית יין נטפל = שאל מתנסך = מלשון "לנסוך" לשפוך בטל = לא מתקיים סד = צובע בסיד משייר = משאיר › מדוע היו ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר