לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב מהמאה ה , 11 - לאחר הכיבוש הצלבני ( עולי רגל נוצרים שכבשו את ירושלים מידי המוסלמים ששלטו בירושלים , ( היישוב היהודי בארץ ישראל היה דליל ביותר . לעתים נדירות נמצאו יהודים שביקשו לעלות לארץ , ואם כבר עלו , אלו היו בעיקר יהודים שבאו להיקבר בארץ הקודש . לפניכם שיר כיסופים של רבי יהודה הלוי , מגדולי המשוררים וההוגים בתקופת ימי הביניים בספרד . קראו אותו וענו על השאלות . ל ִ ב ִ י ב ְ מ ִ ז ְ ר ָ ח / יהודה הלוי ל ִ ב ִ י ב ְ מ ִ ז ְ ר ָ ח ו ְ אנכ ִ י ב ְ סוף מ ַ ע ֲ ר ָ ב א ֵ יך א ֶ ט ְ ע ֲ מ ָ ה א ֵ ת א ֲ ש ֶ ר אכ ַ ל ו ְ א ֵ יך י ֶ ע ֱ ר ָ ב א ֵ יכ ָ ה א ֲ ש ַ ל ֵ ם נ ְ ד ָ ר ַ י ו ָ א ֱ ס ָ ר ַ י , ב ְ עוד צ ִ יון ב ְ ח ֶ ב ֶ ל א ֱ דום ו ַ א ֲ נ ִ י ב ְ כ ֶ ב ֶ ל ע ֲ ר ָ ב י ֵ ק ַ ל ב ְ ע ֵ ינ ַ י ע ֲ זב כ ָ ל טוב ס ְ פ ָ ר ַ ד , כ ְ מו י ֵ ק ַ ר ב ְ ע ֵ ינ ַ י ר ְ אות ע ַ פ ְ רות ד ְ ב ִ יר נ ֶ ח ֱ ר ָ ב . נדרי ואסרי - הדברים שנשבעתי שאקיים חבל אדום - ארץ ישראל נשלטת ע"י הנוצרים ממשיכי האימפריה הרומית המכונה "אדום . " כבל ערב - ספרד נשלטת ע"י המוסלמים שמוצאם מחצ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר