בני ישראל חיו תקופה ארוכה בארץ ישראל – הם נלחמו בעמים אחרים , בחרו שופטים שינהיגו אותם , החליטו שהם זקוקים למלך , הקימו את בית המקדש , התפצלו לממלכת יהודה ולממלכת ישראל , ובסופו של דבר , אחרי מאות שנים של חיים תוססים בארץ ישראל , שתי הממלכות נכבשו בידי מעצמות גדולות – האשורים , הבבלים , היוונים והרומאים , וימי הזוהר של עם ישראל בארץ ישראל , חלפו מן העולם . שתי הגלויות המשמעותיות בתולדות עם ישראל היו גלות בבל וגלות רומי . מצאו בסרגל מתי הייתה תקופת גלות בבל ומתי החלה תקופת גלות רומי . לאחר חורבן בית המקדש הראשון והגלות שנכפתה על העלית ( שכבת השלטון ) של ממלכת יהודה נכתבו שירים ונבואות , שביטאו את רגשות העם היושב בגולה . בחלק מהשירים ניתן לזהות רגשות של כאב וייאוש רב , ובאחרים – תקווה ותחינה לנחמה . מזמור קל"ז בספר תהילים הוא אחד המזמורים שבהן ניתן לראות באופן בולט את הייאוש הגדול של היושבים בגלות , ואת הגעגועים הרבים לארץ ישראל . קראו קטע מהמזמור : ע ַ ל נ ַ ה ֲ רות ב ָ ב ֶ ל ש ָ ם י ָ ש ַ ב ְ נו ג ַ ם ב ָ כ ִ ינו ב ְ ז ָ כ ְ ר ֵ נו א ֶ ת צ ִ יון ] ... [ א ֵ יך נ ָ ש ִ יר א ֶ ת ש ִ יר י...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר