ועשה אותו יום משתה ושמחה קראו את הפסוקים הבאים מתוך מגילת אסתר : ו ַ י ִ כ ְ תב מ ָ ר ְ ד ֳ כ ַ י א ֶ ת ה ַ ד ְ ב ָ ר ִ ים ה ָ א ֵ ל ֶ ה ו ַ י ִ ד ְ ל ַ ח ס ְ פ ָ ר ִ ים א ֶ ל כ ָ ל ה ַ י ְ הוד ִ ים א ֲ ד ֶ ר ב ְ כ ָ ל מ ְ ד ִ ינות ה ַ מ ֶ ל ֶ ך א ֲ ח ַ ד ְ ו ֵ רוד ה ַ ק ְ רוב ִ ים ו ְ ה ָ ר ְ חוק ִ ים : ל ְ ק ַ י ֵ ם ע ֲ ל ֵ יה ֶ ם ל ִ ה ְ יות עש ִ ים א ֵ ת יום אר ְ ב ָ ע ָ ה ע ָ ש ָ ר ל ְ חד ֶ ד א ֲ ד ָ ר ו ְ א ֵ ת יום ח ֲ מ ִ ש ָ ה ע ָ ש ָ ר בו ב ְ כ ָ ל ד ָ נ ָ ה ו ְ ד ָ נ ָ ה ... ה ָ מ ָ ן ב ֶ ן ה ַ מ ְ ד ָ ת ָ א ה ָ א ֲ ג ָ ג ִ י צר ֵ ר כ ָ ל ה ַ י ְ הוד ִ ים ח ָ ד ַ ב ע ַ ל ה ַ י ְ הוד ִ ים ל ְ אב ְ ד ָ ם ו ְ ה ִ פ ִ ל פור הוא ה ַ גור ָ ל ל ְ ה ֻ מ ָ ם ול ְ אב ְ ד ָ ם : וב ְ באה ל ִ פ ְ נ ֵ י ה ַ מ ֶ ל ֶ ך אמ ַ ר ע ִ ם-ה ַ ס ֵ פ ֶ ר י ָ דוב מ ַ ח ֲ ד ַ ב ְ תו ה ָ ר ָ ע ָ ה א ֲ ד ֶ ר ח ָ ד ַ ב ע ַ ל ה ַ י ְ הוד ִ ים ע ַ ל ראדו ו ְ ת ָ לו אתו ו ְ א ֶ ת ב ָ נ ָ יו ע ַ ל ה ָ ע ֵ ץ . מגילת אסתר , פרק ט , פסוקים 20-25 › מדוע חוגגים את פורים ? › מהו ההסבר לשם החג ? › היכן התרחש הסיפור ...  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר