בתחילת היחידה ראינו כיצד פסוק אחד : "ארץ זבת חלב ודבש" ניתן לפירושים שונים . כעת נראה כיצד עניין אחד , מיקומה של ארץ ישראל , נדרש ( במדרשי אגדה , בפרשנויות , במפות , בזמר העברי ועוד ) בתקופות שונות . " כה אמר אדני יהוה זאת ירושלם בתוך הגוים שמתיה וסביבותיה ארצות " . ספר יחזקאל פרק ה' פסוק 5 › הסבירו במילים שלכם את הפסוק . › איזו תפיסה על מבנה העולם וארץ ישראל עולה מהפסוק ? › קראו את המדרשים , התבוננו במפות והקשיבו לשיר : א . מהו המסר המשותף לכל המדרשים ? ב . באיזו דרך מדגיש כל מדרש את המסר ? ג . מה מוסיף כל מדרש ? כשם שהטבור הזה נתון באמצע האיש , כך ארץ ישראל טבורה של עולם , שנאמר "יש ְ ב ֵ י ע ַ ל-ט ַ בור ה ָ אר ֶ ץ" ) יחזקאל , ל"ח ... ) 12 ארץ ישראל יושבת באמצעיתו של עולם , וירושלים באמצע ארץ ישראל , ובית המקדש באמצע ירושלים , וההיכל באמצע בית המקדש , והארון באמצע ההיכל , ואבן שתייה לפני ההיכל , שממנה הושתת העולם . מדרש תנחומא , פרשת קדושים , סימן י'  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר