למדנו על מדרשי אגדה , ובשיעור זה נעסוק במדרשי הלכה . מדרשי ההלכה עוסקים בחוקי התורה , ומטרתם העיקרית להבהיר נושאים משפטיים , וליצור מערכת חוקים וכללי התנהגות משפטיים ומוסריים המתבססים על הכתוב בתנ"ך . בעזרת שאלות ותשובות של החכמים על פסוקי התנ"ך נוצרו מדרשי ההלכה . בשיעור זה נראה כיצד בנויים מדרשי ההלכה וכיצד החכמים הכריעו בדילמות שונות . הלכה מהשורש ה . ל . כ . – כיצד "ללכת . " כיצד לנהוג . לפי חוקים וציוויים הכתובים בתנ"ך ובספרות המאוחרת יותר , שעל פיהם מצווה אדם מאמין לנהוג . כיצד נקרא מדרש הלכה ? נסמן תחילה את שאלת החכמים , נסמן בצבע אחר את הפסוקים מהתנ"ך בהם נעזרו החכמים לביסוס טענתם , בצבע נוסף את הדיון , ובצבע אחרון את מסקנת החכמים – זו ההלכה . שכן מצאנו שלא נכבשה יריחו אלא בשבת כמו שכתוב : "כה ת ַ ע ֲ ש ֶ ה ש ֵ ש ֶ ת י ָ מ ִ ים" ) יהושע ו' ) 3 " וב ַ יום ה ַ ש ְ ב ִ יע ִ י ת ָ סבו א ֶ ת-ה ָ ע ִ יר ש ֶ ב ַ ע פ ְ ע ָ מ ִ ים" ) יהושע ו' ) 4 וכתיב ) דברים כ' ) 20 "ע ַ ד ר ִ ד ְ ת ָ ה" אפילו בשבת . תלמוד ירושלמי , מסכת מועד קטן , פרק ב' הלכה ד'  אל הספר
עמותת חינוך ישראלי ע"ר