היישוב היהודי בארץ ישראל בזמן קום המדינה מנה כ 650 אלף איש . הכרזת העצמאות קראה לקיבוץ גלויות באמצעות עלייה חופשית של יהודים למדינת ישראל . אך רק ב 5 ביולי , 1950 כשנה לאחר סיום מלחמת העצמאות , נחקק ‘ חוק השבות , ’ המעגן בחוק את היותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי כולו : חוק השבות , תש"י 1950 — הזכות לעלייה . 1 כל יהודי זכאי לעלות ארצה . אשרת עולה . 2 ( א ) העלייה תהיה על פי אשרת עולה . ( ב ) אשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל , חוץ אם נוכח שר העלייה שהמבקש - ( 1 ) פועל נגד העם היהודי ; או ( 2 ) עלול לסכן את בריאות הציבור או את ביטחון המדינה . תעודת עולה . 3 ( א ) יהודי שבא לישראל ולאחר בואו הביע את רצונו להשתקע בה , רשאי , בעודו בישראל , לקבל תעודת עולה . ( ב ) הסייגים המפורשים בסעיף 2 ( ב ) יחולו גם על מתן תעודת עולה , ] ... [ תושבים וילדים . 4 כל יהודי שעלה לארץ לפני תחילת תוקפו של חוק זה , וכל יהודי שנולד בארץ בין לפני תחילת תוקפו של חוק זה ובין לאחריה , דינו כדין מי שעלה לפי חוק זה .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן