לפי המסופר בתורה , עוד בטרם נכנסו בני ישראל לארץ כנען , תיאר בפניהם משה את העתיד להתרחש ברבות הימים : בני ישראל עתידים להפר את בריתם עם אלוהים , וכתוצאה מכך ייענשו ויגלו מארצם . ואולם , נבואת הפורענות מסתיימת בהבטחה לקיבוץ גלויות : והיהכייבאועליךכלהדבריםהאלההברכהוהקללהאשרנתתילפניך והשבתאללבבךבכלהגויםאשרהדיחךה’אלהיךשמה . ושבת עדה’אלהיך ושמעת בקלו ככלאשראנכימצוך היוםאתהובניך בכל לבבךובכלנפשך . ושב ה’ אלהיך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה’ אלהיך שמה . אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה’ אלהיך ומשם יקחך . והביאך ה’ אלהיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך . דברים , פרק ל , פסוקים א-ה . 1 גלות וגאולה הן חלק מובנה מעתידו של עם ישראל . הוכיחו זאת מהפסוקים מספר דברים . . 2 מה , לדעתכם , הרגישו יהודים בגולה כשקראו פסוקים אלה ? הסבירו את תשובתכם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן