דוגמה מוחשית לכמיהה של עם ישראל לארצו לאורך הדורות היא הפנייה לכיוון ארץ ישראל בתפילה . לפי ההלכה , כאשר יהודי שגר בגולה עמד להתפלל היה עליו לכוון את פניו לעבר ארץ ישראל : [ אם ] היה עומד בחוצה לארץ , מחזיר פניו נכח [ פונה לעבר ] ארץ ישראל ומתפלל ; היה עומד בארץ , מכוון פניו כנגד ירושלים ; היה עומד בירושלים , מכוון פניו כנגד המקדש . רמב”ם , משנה תורה , הלכות תפילה , פרק ה , הלכה ג . 1 באיזה אמצעי צריכים להשתמש יהודי הגולה כדי להזכיר את ארץ ישראל , על פי הלכה זו ? . 2 על פי איזה סדר בנויה ההלכה שלפניכם ? ומה משקף סדר זה ? . 3 ארץ ישראל מוזכרת בנוסח התפילה פעמים רבות . מה מוסיפה הדרישה גם לעמוד עם הפנים לכיוון הארץ ? . 4 איזה סוג של יחסים יוצרת ההלכה הזו בין יהודים החיים במקומות שונים ומרוחקים זה מזה ? . 5 האם אתם מכירים דתות נוספות שבהן לכיוון התפילה חשיבות מיוחדת ? אם כן , ציינו מהן , ומהי המשמעות של כיוון התפילה שלהם .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן