מעשה באישה אחת בצידן ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה , באו [ הזוג ] אל ר' שמעון בן יוחאי , רצו להיפרד זה מזו . אמר להם : ' חייכם [ לשון שבועה , [ כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה , כך אין אתם מתפרשים [ נפרדים זה מזה ] אלא מתוך מאכל ומשתה . ' הלכו בדרכיו ועשו לעצמן יום טוב ועשו סעודה גדולה , ושיכרתו [ נתנה לו אשתו לשתות יין ] יותר מדי . אמר לה [ הבעל לאישה ] ' בתי , ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית , וטלי אותו ולכי לבית אביך . ' מה עשתה היא ? לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם ' שאוהו במיטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא . ' בחצי הלילה ניעורמשנתוכיוןשחלפההשפעתהיין . אמרלה'בתי , היכןאנינתון ' ? אמרה לו ' בבית אבא . ' אמר לה ' מה לי לבית אביך ' ? אמרה לו ' ולא כך אמרת לי בערב ' כלחפץטובשישבביתי טליאותוולכילביתאביך ? ' איןחפץטובלי בעולם יותר ממך . ' הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי , ועמד והתפלל עליהם , ונפקדו [ נולד להם תינוק . [ על פי מדרש שיר השירים רבה , א , ד . 1 מה מסמל המשתה ? מה הוא אמור להזכיר לבני הזוג ? . 2 הבעל אומר לאישה ליטול חפץ מן הבית ולשוב לבית אביה . מה הוא מבקש לתת לה ? ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן