ברוך אתהה , ' אלהינו מלך העולם , אשרבראששוןושמחה . חתןוכלה . גילה רנה . דיצהוחדוה . אהבהואחוה . שלוםורעות . מהרהה'אלהינו ישמעבערי יהודה ובחוצות ירושלים . קול ששון וקול שמחה . קול חתן וקול כלה . קול מצהלות חתנים מחפתם . ונערים ממשתה נגינתם . ברוך אתה , 'ה משמח החתן עם הכלה . . 1 א . תארו את השמחה הפרטית שמתוארת בברכות , ואת השמחה הכללית . את מי משמחת החתונה על פי הברכה ? ב . "כל המשמח חתן וכלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים" ( על פי תלמוד בבלי , מסכת ברכות , דף ו , עמוד ב . ( על פי אימרה זו , כל זוג שמתחתן מתקן משהו עבור כולם . מה מתקן הזוג על פי האימרה ? נסו להסביר כיצד ? ג . איזה תיקון יכול כל זוג לקיים גם היום ?  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן