בקטעים הבאים נלמד על ברית המילה וננסה לברר את טיב הברית הנכרתת בטקס זה . ברית המילה היא אחת המצוות הראשונות שכתובה בתורה . האדם הראשון שנצווה למול את עצמו , את ילדיו ואת שאר בני ביתו היה אברהם אבינו . בפסוקים הבאים מתגלה אלוהים לאברם לאחר שמובטח לו שיוולד לשרה בן : ויהי אברם , בן תשעים שנה ותשע שנים ; וירא ה' אל אברם , ויאמר אליו אני אל שדי התהלך לפני , והיה תמים . ואתנה בריתי , ביני ובינך ; וארבה אותך , במאד מאד . ויפל אברם , על פניו ; וידבר אתו אלהים , לאמר . אני , הנה בריתי אתך ; והיית , לאב המון גוים . ולא יקרא עוד את שמך , אברם ; והיה שמך אברהם , כי אב המון גוים נתתיך . והפרתי אתך במאד מאד , ונתתיך לגוים ; ומלכים , ממך יצאו . והקמתי את בריתי ביני ובינך , ובין זרעך אחריך לדרתם , לברית עולם . להיות לך לאלהים , ולזרעך אחריך . ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגריך , את כל ארץ כנען , לאחזת , עולם ; והייתי להם , לאלהים . ויאמר אלהים אל אברהם , ואתה את בריתי תשמר אתה וזרעך אחריך , לדרתם . זאת בריתי אשר תשמרו , ביני וביניכם , ובין זרעך , אחריך : המול לכם , כל זכר . ונמלתם , את בשר ערלתכם ; ו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן