העם היהודי הוא מהעמים העתיקים בעולם . לפי המסורת , לידתו של עם ישראל הייתה בתקופת השיעבוד במצרים , המתוארת בפרקים הראשונים של ספר שמות . לפי מסורת חז”ל , בני ישראל הצליחו לשמור על ייחודם התרבותי במצרים , על אף קשיי השיעבוד בזכות שמירה קפדנית על כמה סממנים ייחודיים : בזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים : שלא שנו את שמם : ראובן ושמעוןירדו , ראובןושמעוןעלו , לאהיוקוראיםלראובןרופוס , ולאליהודה לוליאנוס , ולא ליוסף — לוסטוס , ולא לבנימין — אלכסנדרי [ שמות יווניים אופייניים לתקופת המשנה ;[ ולא שנו את לשונם [ שפת הדיבור ביניהם , [ שהיו מדברים בלשוןהקודש [ ... ] ולאגילומסטריןשלהם [ מסורותבעל–פהאומידעפנימישלאנשי הקהילה , [ ולאבטלואת [ ברית ] המילה . מדרש שוחר טוב , סימן קיד . 1 מהם מאפייני הזהות היהודית לפי המדרש ? . 2 מדוע המדרש מדגיש דווקא את הדברים שמהם נמנעו בני ישראל , ולא את הפעולות החיוביות שעשו ? . 3 מבין הדברים המוזכרים במדרש , מהו , לדעתכם , הסממן החשוב ביותר לשמירה על הייחודיות היהודית ? נמקו תשובתכם . . 4 במדרש מתוארת מגמה של הסתגרות , שאפיינה את הקהילות היהודיות בעבר . אילו קהילות...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן