בברכה זו מכונה אלוהים 'האל הגדול הגיבור והנורא . ' מילים אלה הן ציטוט מדבריו של משה רבנו : "כי ה' אלהיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים האל הגדל הגבר והנורא" ( דברים , פרק י , פסוק יז . ( הקטע מהתלמוד הבבלי שלפניכם עוסק במילים אלה . אמר רבי יהושע בן לוי : למה נקרא שמם ' אנשי כנסת הגדולה – ? ' שהחזירו העטרה ליושנה [ משום שהחזירו המצב לקדמותו . [ בא משה , אמר : 'האל הגדול הגיבור והנורא , ' בא ירמיה ואמר : נכרים מקרקרים בהיכלו [ גויים הורסים את בית מקדשו ] – איה [ היכן ] נוראותיו ? – לא אמר 'נורא . ' בא דניאל , אמר : נכרים משעבדים את בניו – איה גבורותיו ? – לא אמר 'גיבור . ' באו הם [ אנשי כנסת הגדולה ] ואמרו : אדרבה [ להפך , [ זוהי גבורת גבורתו , שכובש [ עוצר ] את יצרו [ כעסו , [ שנותן ארך אפיים [ סבלן ] לרשעים , ואלו הן נוראותיו – שאלמלא [ אם לא ] מוראו [ יראה , פחד ] של הקדוש ברוך הוא , היאך [ איך ] אומה אחת יכולה להתקיים בין הגויים ? על פי תלמוד בבלי , מסכת יומא , דף סט , עמוד ב . 1 במה שינו ירמיה ודניאל את תפילתו המקורית של משה ? מדוע עשו זאת ? . 2 האם אתם מסכימים לשינויים שערכו או מתנג...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן