התלמוד הבבלי מספר שאנשים רבים נהגו להוסיף אחרי תפילת שמונה עשרה הקבועה גם תפילה אישית . התלמוד גם מצטט חלק מהתפילות האישיות הללו . הנה תפילתו של רבי יהודה הנשיא : רבי יהודה הנשיא , אחרי שסיים את תפילתו ] תפילת שמונה עשרה , ] היה אומר כך : יהי רצון מלפניך ה' אלהינו ואלהי אבותינו , שתצילנו מעזי פנים [ אנשים עקשנים , [ ומעזות פנים [ עקשנות , [ מאדם רע , ומפגע [ פגיעה ] רע , מיצר רע [ רצון להרע , [ מחבר רע , משכן רע , ומשטן המשחית [ כח מזיק , [ ומדין [ משפט ] קשה , ומבעל דין קשה [ תובע קשה ] בין שהוא בן ברית [ יהודי ] ובין שאינו בן ברית . על פי תלמוד בבלי , מסכת ברכות , דף טז , עמוד ב . 1 מדוע לדעתכם הוסיף רבי יהודה הנשיא תפילה אישית לאחר שסיים את תפילת שמונה עשרה ? . 2 מהי הבקשה העיקרית של רבי ? ממה ביקש להינצל ? . 3 חזרו אל הבקשות שלכם בתחילת הפרק . במה דומות בקשותיו של רבי לבקשות שלכם , ובמה הן שונות מהן ? . 4 תפילתו האישית של רבי יהודה הנשיא כלולה בנוסח הקבוע של תפילת שחרית , וכל מתפלל מתבקש לאומרה . כיצד לדעתכם היה מגיב רבי יהודה הנשיא אילו היה רואה זאת ? מתפילה אישית לתפילה קבועה כמו...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן