הקטע הבא לקוח מתוך "ספר הכוזרי" מאת רבי יהודה הלוי , והוא דן בשאלה : 'מדוע מבקשים בתפילה בקשות בלשון רבים ' ? והמתפללאךורקבעדו [ בעדעצמו ] דומהלאדםשבשעתסכנהלמדינהיסתפק בתקון ביתו הוא ואינו רוצה להשתתף עם אנשי המדינה בתקון חומותיהם , אדם כזה הוצאתו מרובה [ מהווה נטל כלכלי ] וסכנתו מתמדת [ אינו תורם לביטחון הציבור , [ ואלוהאישהמשתתףעםהצבור–הוצאתומועטתובטחונומרובה , כי את אשר לא הספיק האחד לעשות בא האחר ומשלימו . ספר הכוזרי , מאמר שלישי , אות יט . 1 לפי רבי יהודה הלוי , למה דומה אדם המתפלל אך ורק בעד עצמו ? . 2 מהו היתרון בהשתתפות היחיד בעבודה של הציבור ? . 3 האם לדעת רבי יהודה הלוי יש לבקש בתפילה רק בקשות אישיות , או גם בקשות עבור הכלל ? . 4 מהם היתרונות בתפילה אישית ומהם החסרונות בה ? . 5 מהם היתרונות בתפילה קבועה וכללית ומהם החסרונות בה ? רבי יהודה הלוי – ריה"ל ) לפני ) 1141–1075 מגדולי המשוררים וההוגים של היהדות בימי הביניים . רבי יהודה הלוי נולד בטודלה שבספרד , וחי בספרד רוב ימיו . לקראת סופם החליט להגשים את כמיהתו לעלות לארץ ישראל , החל במסעו אליה וככל הידוע נפטר בה . לצד שיריו הרבי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן