מדוע אנשים נוהגים לענוד טבעת נישואין ולא להסירה ? אילו חפצים אחרים אתם מכירים שבעזרתם האדם מסמל לסביבתו ולעצמו דברים מסוימים ? בפרשיות הקודמות של קריאת שמע מצווה התורה את מצוות תפילין ומזוזה , שמטרתן לזכור את דבר . 'ה בפרשייה זו מצווה התורה מצווה נוספת שמטרתה לזכור את דבר , 'ה מצוות ציצית . ויאמר ה' אל משה לאמר : דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם : ועשו להם ציצת על כנפי בגדיהם , לדרתם , ונתנו על ציצת הכנף פתיל תכלת , והיה לכם לציצת . וראיתם אתו , וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אתם , ולא תתרו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זנים אחריהם , למען תזכרו ועשיתם את כל מצותי , והייתם קדשים לאלהיכם , אני ה' אלהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים , אני ה' אלהיכם . במדבר , פרק א , פסוקים לז-מא כנפי בגדיהם – קצות בגדיהם פתיל – חבל דק השזור מכמה חוטים תתרו – תטיילו  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן