והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום , לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם – ונתתי מטר ארצכם בעתו , יורה ומלקוש , ואספת דגנך ותירשך ויצהרך . ונתתי עשב בשדך לבהמתך , ואכלת ושבעת . השמרו לכם פן יפתה לבבכם , וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם ! וחרה אף ה' בכם , ועצר את השמים , ולא יהיה מטר , והאדמה לא תתן את יבולה , ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר ה' נתן לכם . ושמתםאתדבריאלהעללבבכםועלנפשכם , וקשרתםאתםלאותעלידכם , והיולטוטפתביןעיניכם . ולמדתםאתםאתבניכםלדברבםבשבתךבביתך , ובלכתךבדרך , ובשכבךובקומך , וכתבתםעלמזוזותביתךובשעריך , למעןירבו ימיכםוימיבניכםעלהאדמהאשרנשבעה'לאבתיכםלתתלהם כימיהשמיםעלהארץ . דברים , פרק יא , פסוקים יג-כא . 1 א . הפרשייה השנייה חוזרת על חלק מדברי הפרשייה הראשונה של קריאת שמע . סמנו את הקטעים המופיעים בשתי הפרשיות . ב . כעת עיינו בקטעים שלא סומנו . במה הם עוסקים ? . 2 מלאו את הטבלה שלפניכם על פי הנאמר בפרשייה : . 3 מדוע לדעתכם הגמול המוצע הוא בתחום החקלאות ? . 4 הפסוק האחרון מציע גמול שאינו בתחום חקלאות . מהו ? . 5 חשבו , האם איומים והבטחות עוזר...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן