קריאת שמע מורכבת משלושה קטעים מהתורה . כל קטע כזה מכונה 'פרשייה . ' נעיין בשלוש הפרשיות , ולאחר מכן נלמד על כל פרשייה בנפרד . פרשייה ראשונה : שמעישראלה'אלהינו ה'אחד . ואהבת אתה'אלהיך בכללבבך ובכלנפשך ובכל מאדך . והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום על לבבך . ושננתם לבניך ודברת בםבשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך . וקשרתם לאותעלידךוהיולטטפתביןעיניך . וכתבתםעלמזוזתביתךובשעריך . דברים , פרק ו , פסוקים ד-ט פרשייה שנייה : והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם . ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך . ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת . השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחויתם להם . וחרה אף ה' בכם ועצר את השמים ולא יהיה מטר והאדמה לא תתן את יבולה ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה אשר ה' נתן לכם . ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאותעלידכםוהיו לטוטפתביןעיניכם . ולמדתםאתםאתבניכםלדברבם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך . וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך . למעןירבו ימיכםוימיבניכםעלהאדמהא...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן