בימים ההם עמד מתתיה בן-יוחנן בן שמעון כהן מבני יוייריב מירושלים והוא יושב במודיעים . ולו חמישה בנים . כאשר ראה מתתיה את התועבות אשר נעשו ביהודה ובירושלים , אמר : אוי לי כי נולדתי לראות שבר עמי ושוד עיר הקודש ולשבת בה כשהיא נתונה ביד אויבים והמקדש ביד זרים […] ועתה למה לנו חיים ? ומתתיה ובניו קרעו את בגדיהם , לבשו שקים ויתאבלו מאוד . כאשר באו אנשי המלך הכופים על המעל [ המכריחים את הציבור לעבור על אמונתם , לחטוא ] לעיר מודיעים לזבוח [ לאלילים ] ורבים מישראל באו אליהם ומתתיה ובניו התאספו . אמרו אנשי המלך אל מתתיה : ראש ונכבד וגדול אתה בעיר הזאת ובנים ואחים תומכים אותך . עתה בוא נא ראשון ועשה את מצות המלך כאשר עשוכלהעמיםואנשייהודהוהנותריםבירושליםותהיהאתהובניךמידידי המלך ואתם תכובדו בכסף ובזהב ובמתנות רבות . ויעןמתתיהויאמרבקולרם : אםכלהעמיםאשרבביתמלכותהמלךישמעו לו ויסורו כל אחד מעבודת אבותיו ויכחדו [ ישקרו , יבגדו ] במצוותיו , אני ובני ואחינלךבבריתאבותינו ! חלילהלנומעזובתורהומצוות ! לאנשמעלדברי המלך לסור מעבודתנו ימין ושמאל ! וכאשר כילה [ סיים ] מתתיה לדבר את הדברים האלה , קרב איש יהודי לעי...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן