עיינו במצוות השבת , כפי שמופיעה בספר דברים : שמור את יום השבת לקדשו כאשר צוך ה' אלהיך . ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך . ויום השביעי שבת לה' אלהיך לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמרך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך , למען ינוח עבדך ואמתך כמוך . וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויצאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרע נטויה על כן צוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת . דברים , פרק ה , פסוקים יא-יד . 1 ערכו רשימה של כל מי שמצווה לנוח בשבת על פי פסוקים אלה . מה הקשר בין זיכרון יציאת מצרים לשבת , על פי מקור זה ? . 2 האם תוכלו לזכור טקסים אחרים שבהם אנו מזכירים את יציאת מצרים ? . 3 המילה 'כמוך' מופיעה גם בפסוק המפורסם מספר ויקרא : "ואהבת לרעך כמוך " ( פרק יט , פסוק יח . ( מהו המסר העולה מהשימוש במילה 'כמוך , ' בהקשר לקיום מצוות השבת ? . 4 האם אתם מסכימים למסר זה ? נמקו את תשובתכם . . 5 התורה מתארת את חשיבות המנוחה לעבד , לאמה ולגר — למי מתאים הציווי בעולמנו היום ? . 6 נסחו את הציווי מחדש כך שייתן מענה לחלשים בחברה שלנו . רבי ישראל מסלנט ) 1883–1810 ( ותנועת המוסר תנועת המוסר נוסדה במאה ה 19 במזר...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן