בבריאת העולם , כפי שהיא מתוארת בתורה , לא מוזכרת בריאת האש , אך מדרש של חז"ל משלים את החסר ומספר כיצד השיג האדם הראשון את האש . שלשים ושש שעות שמשה אותה האורה [ האור שנברא בבריאת העולם , [ שתים עשרה של ערב שבת [ יום שישי , [ ושתים עשרה של ליל שבת , ושתים עשרה שלשבת . כיוןשחטאאדםהראשון [ ביוםשישי ] בקשהקדושברוךהואלגנזה , [ אבל ] חלקכבודלשבת . כיון ששקעה חמה במוצאי שבת התחיל החושך ממשמש ובא . באותה שעה נתיירא אדם הראשון . מה עשה לו הקב"ה ? זמן לו [ הביא לפניו ] שני רעפים [ אבנים ] והקישן זה לזה ויצאת האור ובירך עליה . בשל כך אמרו : מפני מה מברכין על האור במוצאי שבת ' בורא מאורי האש ? ' מפני שזמן זה הוא תחילת בריאתו . מדרש בראשית רבה , פרשה יב , סימן ו . 1 ממה פחד האדם הראשון , על פי מדרש זה ? . 2 מדוע נוהגים לברך על האש במוצאי שבת , על פי המדרש ? . 3 היכולת של האדם להדליק אש ולהשתמש בה נחשבת לבסיס של התפתחות התרבות האנושית . התוכלו להסביר מדוע ? מהי החשיבות של האש בתולדות האנושות ? מהם השימושים של האש בחיינו ? . 4 סכמו במילים שלכם את המשמעות הסמלית של הברכה על האש בטקס ההבדלה שנאמרת בצאת...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן