יוםהששי . ויכלוהשמיםוהארץוכלצבאם : ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה . וישבת ביוםהשביעימכלמלאכתואשרעשה : ויברך אלהיםאתיוםהשביעיויקדש אתו . כיבו שבתמכל מלאכתואשרבראאלהיםלעשות : סברימרנן . ברוךאתהה , ' אלהינומלךהעולם , בוראפריהגפן : ברוך אתה , 'ה אלהינו מלך העולם , אשר קדשנו במצותיו ורצה בנו , ושבת קדשו באהבה וברצון הנחילנו , זכרון למעשה בראשית , תחלה למקראי קדש , זכר ליציאת מצרים . ושבת קדשך באהבה וברצון הנחלתנו : ברוך אתה , 'ה מקדש השבת : ושמרו בני ישראל את השבת , לעשותאתהשבתלדרתםבריתעולם : ביניוביןבניישראל אות היא לעולם , כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ , וביום השביעי שבת וינפש . זכור את יום השבת לקדשו : ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך , ויום השביעי שבת לה' אלהיך . לא תעשה כל מלאכה , אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך . כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם , וינח ביום השביעי , על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו . סברי : ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם בורא פרי הגפן .  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן