קראו את ההלכה הבאה מתוך ספר ההלכה 'שלחן ערוך : ' אחד [ הן ] האנשיםואחד [ והן ] הנשים , חייביםלהיותבבתיהםנרדלוקבשבת ; אפי [ לו ] אין לו מה יאכל שואל על הפתחים [ מבקש צדקה משכניו ] ולוקח [ וקונה ] שמןומדליקאתהנר , שזהבכללעונגשבתהוא . הנשים מוזהרות בו יותר , מפני שמצויות בבית ועוסקות בצרכי הבית . אם איןידומשגתלקנותנרלשבתו [ יין ] לקידושהיום , נרשבתקודם . וכןאםאין ידו משגת לקנות נר לשבת ונר לחנוכה , נר שבת קודם משום שלום הבית , דאין [ שאין ] שלוםבביתבלאנר . רבי יוסף קארו , שולחן ערוך , סימן רסג , סעיפים ב-ג . 1 על פי הלכה זו , מהו סדר העדיפויות הרצוי בקניית צרכי השבת ? מדוע נקבע סדר זה ? . 2 האם האם בשירו של ביאליק נוהגת על פי הלכה זו ? כיצד אתם הייתם נוהגים ? . 3 " אין שלום בבית ללא נר" — כיצד אתם מבינים קביעה זו ? . 4 ספרו על המנהג במשפחה שלכם : האם נוהגים להדליק נרות בביתכם ? מי מדליק את הנרות ? . 5 היכן מדליקים את הנרות ? האם יש במשפחתכם מנהגים מיוחדים לגבי הדלקת הנרות ? שולחן ערוך ' שולחן ערוך' הוא ספר יסוד בהלכה היהודית . את ' שולחן ערוך' כתב רבי יוסף קארו בצפת במאה . 16-ה בספר הוא מ...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן