כפי שראינו בסיפור על רבי אלימלך ורבי זוסיא , להכנות לקראת השבת תפקיד חשוב ביצירת אווירת השבת . האגדה התלמודית שלפניכם , שבהשראתה חובר הפיוט הידוע 'שלום עליכם , ' שאותו נוהגים לשיר על פי המסורת בבית בערב שבת , עוסקת אף היא בחשיבות שיש להכנות אלה . שנימלאכיהשרתמלוויןלולאדם [ מלוויםאתהאדם ] בערב שבתמביתהכנסתלביתו , אחדטובואחדרע . וכשבא לביתו ומצא נר דלוק ושולחן ערוך ומיטתו מוצעת , מלאך טוב אומר : יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך [ הלוואישגםבשבתהבאהיהיהכך . [ ומלאךרעעונהאמןבעלכורחו [ אפילושאינומסכים . [ ואם לאו [ אם לא מצא בבית נר דלוק , שולחן ערוך ומיטה מוצעת , [ מלאך רע אומר : יהי רצון שתהא לשבת אחרת כך , ומלאך טוב עונה אמן בעל כורחו . תלמוד בבלי , מסכת שבת , דף קיט , עמוד ב שלום עליכם מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא . בואכם לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא . ברכוני לשלום מלאכי השלום מלאכי עליון  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן