במשנה שלמדנו , ראינו שהתפתחותו הגופנית והנפשית של האדם היא תהליך הדרגתי ומתמשך . לעומת הגישה שבמשנה , המקור שלפנינו מציג עמדה שונה . המדרש שלפנינו לומד מסיפור התבגרותם של עשיו ויעקב על מרכזיותו וחשיבותו של גיל שלוש עשרה בתהליך ההתבגרות . “ ויגדלו הנערים [ ויהי עשו איש ידע ציד איש שדה ויעקב איש תם ישב אהלים " [ ) בראשית פרק כה , פסוק כז ) רבי לוי אמר : משל להדס ועצבונית [ שיח קוצני , [ שהיו גדילים זה על גבי זה [ שזורים זה בזה ] וכיון שהגדילו והפריחו [ שגדלו ופרחו , לבלבו , [ זה — נותן ריחו , וזה — חוחו [ קוציו . [ כך , כל שלוש עשרה שנה שניהם [ יעקב ועשיו ] הולכים לבית הספר , ושניהם באים מבית הספר , לאחרשלושעשרהשנהזה [ יעקב ] היההולךלבתימדרשות [ בתימדרש , [ וזה [ עשיו ] היה הולך לבתי עבודת כוכבים [ עבודת אלילים ... [ מדרש בראשית רבה , פרשה סג . 1 כתבו בלשונכם את המשל ואת הנמשל . . 2 על אלו ביטויים מתוך הפסוק מבוסס המדרש ? א . במה בוחר כל אחד מהאחים כשהם מגיעים לגיל שלוש עשרה ? ב . מה היו , לדעתכם , הגורמים שהשפיעו על האחים לבחור את דרכיהם בחיים ? ג . האם אתם מסכימים עם הפרשנות שנותן המדר...  אל הספר
מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן