| פסוקים מן התנ"ך ל ֽ ך אל נמל › ה עצל ראה דרכ › יה וחכ ֽ ם׃ ז אשר א ֽ ין ל › ה קצין שטר ומש ֽ ל׃ ח תכין בק › יץ לחמה אגרה בקציר מאכל ֽ ה׃ ( משלי ו , ) 8-6 הנמלים עם לא עז ויכינו בק › יץ לחמ ֽ ם׃ ( משלי ל , ) 25 מה לומדים על הנמלה מן הפסוקים האלה ?  אל הספר
נטע-מטח