כתבו › את המלים כמו בדגמה . נדב שרק . תמר שרקה . ר שרקה נדב שתק . תמר שתקה . ת נדב קנה . תמר קנתה . נ מה מת ְ אים ? מתחו › קו . קנה קנתה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית