ק ק ק צבעו רַ ק ק . קראו בקול . רק רק בק בקבק  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית