אולשטיין , ע' וכהן , א' , ( 2001 ) הוראת הקריאה בארצות הברית , הוצאת מכון סאלד , ירושלים . שימרון , י' , ( 1997 ) תפקיד הניקוד בקריאת העברית : סיכום ביניים , בתוך : י' שימרון ( עורך , ( מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל , רכישת לשון : קריאה וכתיבה , הוצאת מאגנס , ירושלים . שני , מ' ובן-דרור , א' , ( 1998 ) איתור וטיפול מוקדמים בקשיים של הקריאה והכתיב : ממצאי מחקר ויישומים קליניים . פרספקטיבה , ( 7 ) עמ' . 18-15 Adams , M . J . ) 2001 ( . Alphabetic anxiety and explicit systematic phonic instruction : A cognitive science perspective . In S . B . Neuman & D . K . Dickinson ) Eds . ( , Handbook of early reading research ) pp . 66-80 ( . New-York : The Guilford Press . Blachman , B . A . ) 2000 ( . Phonological awareness . In M . L . Kamil , P . B . Mosenthal , P . D . Pearson , & R . Barr ) Eds . ( , Handbook of reading research . ) V . 3 , pp . 483-496 ( . Mahwah , NJ : LEA Byrne , B . ) 2005 ( . Theories of learning to read . In : Snowling , M . J . & Hulme , C . ) Eds . ( , The Scienc...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית