התכנית "מפתח הקסם" 4 ............................................................................................... שיטת ההוראה ב"מפתח 6 ..................................................................................... "הקסם רכיבי "מפתח הקסם" 8 ...................................................................................................... מבנה חוברות הלימוד 8 ........................................................................................................ מבנה יחידות הלימוד 9 ........................................................................................................ מבנה תת-יחידה 10 ................................................................................................................ מדריכים למורה 12 ................................................................................................................. אביזרים לכיתה 12 ................................................................................................................. אתר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית