. 1 נפילה חופשית בקרבת הארץ ( תנועת קלעים ) 293 .... זריקה אופקית 293 1 . 2 זריקה משופעת 298 1 . 3 תנועה בהשפעת כוח קבוע כלשהו 302 . 2 תנועה מעגלית 304 2 . 1 תנועה מעונית קצובה 304 2 . 2 תנועה מעגלית שאינה קצובה 318 שאלות , תרגילים ובעיות 324 בפרקים 1-1 A טיפלנו בדינמיקה , בעיקר במצבים בהם שקול הכוחות הפועלים על גוף הוא בכיוון המהירות או בכיוון מנוגד לה . במקרים אלה התנועות מתנהלות לאורך קו ישר . בפרק זה נרחיב לשתי דוגמאות של תנועות המתנהלות במישור : נפילה חופשית בקרבת הארץ , כמו זו של אבן נזרקת , ותנועת גוף לאורך מסלול מעגלי .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך