כאשר מכפילים וקטור A בסקלר Via a כל אחד מן הרכיבים שלו פי : noanV . a אם נכפיל את הווקטור בשלוש יגדל כל אחד מרכיביו פי שלושה ( הוכיחו טענה זו . ( חילוק וקטור A בסקלר a הוא כפל של A בסקלר . 1 / a nnvn נוכל להכפיל ולחלק וקטורים בסקלרים בדרך אלגברית .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך