באיור 16 מתוארת במערכת צירים קרטזית ווקטור העתק של גוף שיצא מן הנקודה ( 2 , 2 ) והגיע לנקודה . ( 6 , 5 ) קואורדינטת mt ( השתנתה 2-מ , 6-ל לכן השינוי ב ^ הוא . Ax = 6 - 2 = 4 באופן דומה , השינוי בקואורדינטה ץ הוא Ax . Ay = 5-2 = 3 מייצג את התקדמותו של הגוף במקביל לציר rtn ואינו תלוי כלל בתנועה במקביל לציר השני ; Ay מייצג את התקדמות הגוף במקביל לציר ה-ץ . אפשר , אפוא , לאפיין את ההעתק על ידי זוג המספרים , Ay-1 Ax המכונים רכיבים קרטזיים של ההעתק . הרכיבים הקרטזיים אינם משתנים אם מעתיקים את התקטור הנתון לנקודה אחרת , בפרט לראשית הצירים . לכן בעתיד , לצורך ביצוע פעולות בדרך אלגברית ( באמצעות הרכיבים הקרטזיים , ( יהיה נות לסרטט את הווקטורים בראשית הצירים . אפשר לייחס לכל וקטור ( ולא רק לווקטור ההעתק ) רכיבים קרטזיים . אלה הם שני ההטלים של הווקטור על שני הצירים x ו-ץ . נסמן \ -ב את רכיב הווקטור A בציר A -D rn ? את רכיבו בציר ה- > ' ' ( איור . ( 17 ^ נדגיש כי רכיב של וקטור אינו וקטור , אך לשם נוחות נסרטטו רכיבים של וקטור כחצים . יש בידינו עתה שתי הצגות חלופיות של וקטור במישור : א . הצגה קוטבית...  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך