על-פי פעקציית מהירות-זמן אפשר למצוא את פונקציית תאוצה-זמן . האם אפשר גם ההפך ? כלומר : נתחיל מהמקרה הפשוט ביותר - תנועה שוות-תאוצה . איור 59 הוא גרף תאוצה-זמן בתנועה שוות-תאוצה . על-פי הגדרת התאוצה בתנועה שוות-תאוצה מתקיים ₪ pn . Av = aAt התבוננות באיור 59 מורה כי המכפלה aAt היא שטח המלבן הצבעוני At ) הוא הבסיס a-1 הוא הגובה של המלבן . ( נכתוב זאת כמסקנה : ה " שטח " התחום בין עקומת תאוצה-זמן בתנועה שוות-תאוצה לבין ציר הזמן מבטא את השינוי במהירות הגוף . באופן דומה לדרך שבה הראינו שהשטח התחום בין גרף מהיחת-זמן לבין ציר הזמן מבטא את העתק הגוף ( איורים , ( 32 נוכל להראות את המסקנה הבאה : המשמעות הגרפית של שינוי המהירות בגרף תאוצה-זמן : ה " שטח " התחום בין עקומת תאוצה-זמן כלשהי לבין ציר הזמן , בפרק זמן כלשהו , שווה לשינוי במהירות הגוף שחל בפרק הזמן הנדון . מציאת השינוי במהירותו של גוף על-פי גרף תאוצה-זמן - הלכה למעשה : אפשר למצוא את השינוי במהירות בשיטות דומות לאלה שפורטו בסעיף 5 . 4 ב . באיור 60 מוצגים הקשרים בין גרפי מקום-זמן , מהירות-זמן ותאוצה זמן .  אל הספר
מכון ויצמן למדע. המחלקה להוראת המדעים

ישראל. משרד החינוך